ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

-

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
www.oktinet.hu
hatályos ettől a naptól: 2020.01.03.

Preambulum

 

Az alábbi feltételeket az Európai Unió és Magyarország  törvényei szabályozzák. Az alapvető elv, hogy Ügyfeleink adatait harmadik félnek nem szolgáltatjuk ki.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa át ezt a dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, az Adatkezelési tájékoztatóval, a honlap vagy az oktató program használatával, a szolgáltatás megrendelésével, kifizetésével kapcsolatban kérdése merülne fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy oktató programunk használatához minimális számítógépes tudás feltétlenül szükséges (például: az oktató program honlapjának felkeresése, honlapra való belépés felhasználónév és jelszó segítségével, tesztek, videók, prezentációk kattintással való elindítása, dokumentumok letöltése), illetve szüksége lesz internetkapcsolatra és egy okoseszközre!

A szolgáltatás használatának módjáról tájékoztató kisfilmek is készültek, melyek elérhetőek az oktinet.hu honlap kezdőlapján vagy a következő linkeken:

Az oktinet.hu oktatóprogramon elérhető tartalmakat szerzői jogok védik, ezért azok felhasználása, rendszeren kívüli továbbítása, sokszorosítása, csoportos felhasználása vagy vetítése Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a szerzői jogokkal ellentétes, tehát jogi következményekkel jár.

A rendszert egy felhasználó egyidejűleg egyetlen eszközön (egyetlen IP-címen) érheti el. A felhasználói nevet és jelszót kizárólagosan egy felhasználó használhatja! Ha felmerül a gyanú, hogy Felhasználó vagy valaki más ezzel visszaél, és 3-nál több IP címről jelentkeznek be ugyanazzal a felhasználónévvel, akkor Szolgáltató felveszi Felhasználóval a kapcsolatot a helyzet tisztázása érdekében. A felhasználói névvel és jelszóval történő ismétlődő visszaélés esetén (több felhasználó lép be egy jelszóval) Szolgáltatónak jogában áll korlátozni a szolgáltatás elérését.

Weboldalunk a kényelmesebb felhasználói élmény érdekében úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ.

 

Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

 

Név: Canimig Hungary Bt. 
Székhely: Baja 6503, Mártonszállási út 26.
Telephely: Baja 6503, Mártonszállási út 26.
Levelezési cím: Baja 6503, Mártonszállási út 26.
Nyilvántartásba Felhasználó hatóság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 03-06-115599
Adószám: 21831470-1-03
Képviselők: Cziráki Marietta és Molnár Kristóf
Telefonszám: +36/20 - 9851 -333
E-mail: oktinetmail@gmail.com
Honlap: www.oktinet.hu
Bankszámlaszám: 10700378-27828603-51100005

 

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: C-Host Kft.
Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
Telefonszám: +36-1-445-2040

E-mail cím: info@nethely.hu

Adószáma: 23358005-2-43

Weboldal: www.nethely.hu

 

Fogalmak

 

Felek: Szolgáltató és Felhasználó együttesen

Felhasználó/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy, aki a vendéglátóipari online oktató és vizsgafelkészítő programot használja
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: http://oktinet.hu weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgáló weboldal
Szerződés: Szolgáltató és Felhasználó között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Szolgáltató: vendéglátóipari online oktató és vizsgafelkészítő program üzemeltetője
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden használatra kész szolgáltatás, mely a Szerződés tárgyát képezi
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

 

Vonatkozó jogszabályok

 

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadók, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a Felhasználó állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

 

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

 

A szerződés nyelve, a szerződés formája

 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat Szolgáltató nem iktatja.

 

Árak

 

Az árak forintban értendők, tartalmazzák az ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

 

A fogyasztó a szolgáltatással vagy Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

Ügyfélszolgálati iroda helye: Baja 6503, Mártonszállási út 26.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfőtől péntekig 9-17h (ebédidő nincsen), szombat: 9-12h
Telefon:  +36/20 - 9851 -333
Internet cím: http://oktinet.hu
E-mail: oktinetmail@gmail.com

 

Bejegyzés a Vásárlók könyvébe


A Vásárlók Könyve Szolgáltató székhelyén elérhető. Az ide írott bejegyzésekre Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
A fogyasztó szóban vagy írásban (elektronikusan vagy papíralapon) közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek a szolgáltatás fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni, és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

- a fogyasztó neve, lakcíme,
- a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
- a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
- a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
- a jegyzőkönyvet aláíró személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
- a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
- A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
- A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
- Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/
- Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
- Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.


A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
- a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
- ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
- a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
- a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
- a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
- a testület döntésére irányuló indítványt,
- a fogyasztó aláírását.
- A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Online vitarendezési platform

 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex


Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak, és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.
Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

 

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

 

A szolgáltatások lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

 

A honlapon a megvásárolható szolgáltatások lényeges tulajdonságairól az egyes szolgáltatásoknál (kurzusoknál) szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek!

A szolgáltatás használatának módjáról tájékoztató kisfilmek is készültek, melyek elérhetőek az oktinet.hu honlap kezdőlapján vagy a következő linkeken:

 

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

 

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatók a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra  a szolgáltatás. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 

Eljárás hibás ár esetén

 

Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:

- 0 Ft-os ár,
- kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék),
- az olyan esetek, amikor nyilvánvaló, hogy a Termék nem az igazolható piaci áron került feltüntetésre és az Eladó nem kedvezménnyel értékesíti a (pl.: nyilvánvalóan elírt ár: 10 000 Ft helyett 1000 Ft-ért feltüntetett ár).
- Igazolt piaci árnak az árukereső oldalak szerinti átlagár tekintendő.

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

A honlap használata

A szolgáltatás kiválasztása

 

A honlapon szereplő kurzuskategóriákra vagy vizsgafelkészítő csomagokra kattintva választhatja ki a kívánt szolgáltatást, vagyis a megrendelni kívánt egyes kurzusokat, vagy vizsgafelkészítő csomagokat. Az egyes kurzusokra kattintva találja a kurzus ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A kurzusokat illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a szolgáltatásnak. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

 

Beiratkozás (jelentkezés)

 

A kurzuskategória vagy vizsgafelkészítő csomag kiválasztása után Ön a "Beiratkozás" gombra kattintva választhat kurzust vagy vizsgafelkészítő csomagot anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kurzuskategória vagy vizsgafelkészítő csomag kiválasztása önmagában nem minősül ajánlattételnek.

A kurzuskategóriák vagy vizsgafelkészítő csomagok a beiratkozás véglegesítéséig szabadon módosíthatók, tetszés szerinti kurzusok eltávolíthatók, vagy tetszés szerint újabb kurzusokra, vizsgafelkészítő-csomagokra való beiratkozás lehetséges.

Következő lépés az adatok megadása, itt nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, születési dátumát, iskolája nevét, a tanult szakmát kérjük, melyek a regisztrációhoz feltétlenül szükségesek a szolgáltatás jellegéből adódóan.

 Az adatok felhasználásával kapcsolatban az Adatkezelési Tájékoztató irányelvei adnak útmutatást.

 

A Beiratkozás (jelentkezés) véglegesítése


Amennyiben Ön nem kíván további  kurzust vagy vizsgafelkészítő csomagot kiválasztani, úgy a „Jelentkezem” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.


A rendelés összesítése

 

A legutolsó menüpontban a rendelés összesítésénél láthatók a kurzuskategóriák vagy vizsgafelkészítő csomagok, valamint ezek árai (ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha a „Vissza” gombra kattint).

Megrendelése lezárása előtt Ön köteles az ÁSZF tartalma, valamint az Adatkezelési tájékoztató tartalma megismerésének és elfogadásának tényét a hozzájuk tartozó  jelölőnégyzetek bepipálásával elismerni.


A jelentkezés véglegesítése (ajánlattétel)

 

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy az Ön által választott kurzuskategóriák vagy vizsgafelkészítő csomagok megfelelőek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Jelentkezés véglegesítése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint

Ön a „Jelentkezés véglegesítése”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza a Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

 

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a beiratkozásra (megrendelés leadására). A Szolgáltató legkésőbb az ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az ajánlatát, és e-mailen keresztül elküldi Önnek  a rendszerbe való belépéshez szükséges felhasználónevet és jelszót.  A szerződés az Ön által tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre.


Fizetés


A megrendelt szolgáltatás ellenértékét a honlapon keresztül online bankkártyás fizetéssel vagy átutalással lehet kiegyenlíteni.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Online fizetés esetén Felhasználó számára elektronikus számlát küldünk a tranzakció létrejötte után 24 órán belül, mely aláírás és pecsét nélkül is érvényes. 

Amennyiben az átutalással történő fizetést  választja, minden átutaláshoz szükséges információt elküldünk Önnek a szolgáltatás megrendelését megerősítő e-mailben. Ezen fizetési mód esetében azonban a szolgáltatás megkezdését Szolgáltató az átutalt összeg beérkezése utáni 24 órán belül tudja biztosítani. Szolgáltató az átutalt összeg beérkezéséről, és a szolgáltatás megkezdésének tényéről e-mailben küld tájékoztatást.

A szolgáltatás megrendelésekor Felhasználó részére elektronikus díjbekérőt küldünk, melynek kiegyenlítése után küldjük meg az elektronikus számlát, mely aláírás és pecsét nélkül is érvényes. 

 

Teljesítési határidő

 

A beiratkozásra (jelentkezésre) vonatkozóan az általános teljesítési határidő bankkártyás fizetés esetén a rendelés visszaigazolásával egyidőre esik, vagyis a szolgáltatáshoz való hozzáférést a rendelés visszaigazolásakor már biztosítjuk. Átutalás esetén a teljesítési határidő az átutalt összeg beérkezésétől számított 24 óra. Ez a szolgáltatási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. 

A szolgáltatás megkezdésének napjának a szolgáltatás megkezdéséről szóló e-mail, sms elküldésének napja számít.


Külföldre történő értékesítés

 

Szolgáltató nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli  Felhasználókat. 

A Magyarországon kívüli szolgáltatás megrendelésre is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében Felhasználónak az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a Felhasználó tagállami szerinti nyelven kommunikálni Felhasználóval.

Szolgáltató nem köteles megfeleljen a Felhasználó tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett szolgáltatásokkal kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Felhasználót ezekről a követelményekről.
Szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden szolgáltatás esetében.
Felhasználó a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.
Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés a Szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg,

Szolgáltató visszatarthatja a szolgáltatás biztosítását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a szolgáltatás árának kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Felhasználó a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat, és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a szolgáltatás ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Felhasználót.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

 

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

 

A Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt m) pontjának értelmében: „a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.”

 

Szolgáltatással kapcsolatos hibák

 

Ha Felhasználó hibát észlel a szolgáltatásban (nem tud belépni a rendszerbe, vagy az oktatóprogram nem működik), azt köteles telefonon vagy elektronikus úton a megadott elérhetőségeken az észleléstől számított 48 órán belül jelezni Szolgáltató felé. Ennek elmulasztása esetén Szolgáltató a rendszerből fakadó hibákért semmilyen felelősséget nem vállal. Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet, hogy a hibáról való értesülést követő 24 órán belül a hibát kijavítsa.

Szolgáltató azonban felhívja a figyelmét, hogy nem vállal felelősséget a bizonyítottan az internetszolgáltatók hibájából történő szolgáltatás szünetelése vagy lassulása  esetén, vagy Felhasználó okoseszközében fellelhető hibáért.

Abban az esetben, ha Szolgáltató nem képes a hiba kijavítására belátható határidőn belül, akkor Felhasználó számára a szolgáltatás vételárát időarányosan köteles visszatéríteni.

 

A szerzők mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az oktatói tartalmakban ne legyen tévedés, hiba, de ezek előfordulásért felelősséget nem vállalnak, viszont kifejezetten kérik, hogy Felhasználók az általuk észlelt hibákat, tévedéseket a megadott elérhetőségeken mihamarabb jelezzék! Szolgáltató az általa, vagy általa bevont szakértők által is elismert hibák, tévedések mihamarabbi korrigálásáért minden tőle telhetőt elkövet.